วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สุนทรภู่ - ความเหมือนที่แตกต่าง

นิทรรศการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2551 ป้ายนิเทศแสดงผลงานสุนทรภู่
ว่าที่ ร.ต.สุวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดงาน
การรำอวยพรจากกลุ่มสาระศิลปกรรม ในพิธีเปิดงาน

มองเห็นความเหมือนที่แตกต่าง

ในความเหมือน - มีความต่าง
ในความต่าง - มีความเหมือน
จงคิดวิเคราะห์ให้ถ่องแท้ ...... เกิดแนวคิดใหม่..... แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สุนทรภู่ - ความเหมือนที่แตกต่าง
O น้อมประณตบทกลอนสุนทรภู่ บรมครูสร้างสรรค์วรรณศิลป์
ฝากผลงานจารึกอยู่คู่แผ่นดิน ม้วยชีวินชื่อคู่ไทยไม่เคยจาง
ยี่สิบหกมิถุนาฯมาบรรจบ จึงค้นพบความเหมือนที่แตกต่าง
เขียนกลอนครูจังหวะคำนำแนวทาง ยึดแบบอย่างเสียงคำทำแบบครู
เหมือนรูปงานการประพันธ์ฉันทลักษณ์ ความประจักษ์ต่างสารกาลเป็นอยู่
จะเมารักเมาเหล้าเฝ้าเรียนรู้ สุนทรภู่เป็นเช่นไรใคร่ทำตาม
มีความเหมือนที่แตกต่างทางสาระ ต่างอรรถะเจตนาหาคำถาม
ถ้าเอาอย่างยิ่งต่างเหมือนเหมือนเพียงนาม แต่ใจความเจตนาคือค่าคน
อย่าเอาอย่างเหมือนใครไร้แก่นสาร ค่าของงานอยู่ที่มีเหตุผล
เอาเยี่ยงดีมาลิขิตชีวิตตน ดีจึงดลด้วยคิดดีที่ถูกทาง .
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ดอกสร้อยเคยเห็นไหม? - เหลือเชื่อ ( very big )ดอกสร้อยเหลือเชื่อ ( very big )
O เหลือเอ๋ยเหลือเชื่อ ก็ต่อเมื่อเห็นกับตาคาหลักฐาน
ก่อนเชื่อตามเรื่องเก่าเขามานาน ครูอาจารย์สอนมาก็ว่าจริง
ศาสตร์ความรู้มากมายหลายสาขา ต้องค้นหาเหตุปัจจัยในทุกสิ่ง
นำหลักฐานนานามาอ้างอิง ให้เขานิ่งพูดเสียงเครือเหลือเชื่อเอย.
ศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ