วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ข้อสอบกลางภาค ท ๔๓๒๐๑ : การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม

แบบทดสอบกลางภาคเรื่อง เรื่องสั้น ( Short Story )
วิชา ท ๔๓๒๐๑ การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม คะแนน ๒๐ คะแนน เวลา ๕๐ นาที
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑


คำสั่ง : จงเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑-๔
“ ความตายของลูกชายเปลี่ยนนิสัยพ่อ จากที่ไม่เคยฟังใครกลายเป็นพ่อที่อบอุ่นสำหรับลูกสาวทั้งสอง พ่อมักพูดถึงความฝันของตัวเองให้ลูกฟังทุกวัน จนมันกลายเป็นภาระที่คนในครอบครัวจะต้องช่วยกันส่งเสริมสมาชิกคนเล็กสุดให้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยมีชื่อให้จงได้ ”
๑. ข้อความนี้มาจากเรื่องสั้นเรื่องใด
ก. เนื้อพะยูน ข. หนี้น้ำใจ
ค. ความหวังก่อนตาย ง. เมื่อเย็นย่ำ...ของวันอันร้าย
๒. ข้อความนี้มีตัวละครกี่ตัว
ก. ๑ ตัว ข. ๒ ตัว
ค. ๓ ตัว ง. ๔ ตัว
๓. ประเด็นสำคัญของข้อความนี้คืออะไร
ก. ลูกชายเสียชีวิต
ข. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพ่อ
ค. ความรับผิดชอบของลูกสาวต่อความประสงค์ของพ่อ
ง. พ่อต้องการให้ลูกสาวคนเล็กเป็นความ
หวังของครอบครัวแทนลูกชายที่ตายไป
๔. โวหารของข้อความนี้เป็นประเภทใด
ก. อธิบายโวหาร ข. บรรยายโวหาร
ค. อุปมาโวหาร ง. พรรณนาโวหาร

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๕-๘
“ บ่อยครั้งที่ความชั่วช้า ต่ำทราม ได้เข้ามาทักทายเกี่ยวพันเขาและเขาได้พ่ายแพ้ หวิดจะทำให้ตระกูลอัปยศอดอายมาก็หลายหน การพนัน ผู้หญิง และเพื่อนชั้นต่ำ เขามักง่ายพ่ายแพ้มันเสมอ ”
๕. ข้อความนี้มาจากเรื่องสั้นเรื่องใด
ก. เนื้อพะยูน ข. หนี้น้ำใจ
ค. ความหวังก่อนตาย
ง. เมื่อเย็นย่ำ... ของวันอันร้าย
๖. คำใดบ่งบอกถึงฐานะของตัวละคร
ก. ตระกูล
ข. การพนัน
ค. ความชั่วช้า
ง. ผู้หญิงและเพื่อนชั้นต่ำ
๗. จากข้อ ๖. คำใดบ่งบอกถึงเพศและอายุของตัวละคร
๘. คำใดช่วยสรุปอุปนิสัยตัวละครผู้นี้ว่ามีจิตใจใฝ่ไปในทางต่ำมากกว่าคำอื่นๆ
ก. บ่อยครั้งที่ความชั่วช้า
ข. และเขาได้พ่ายแพ้
ค. ตระกูลอัปยศอดอาย
ง. การพนัน ผู้หญิงและเพื่อนชั้นต่ำ

จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๙-๑๒
“ ไม่รู้ว่าพระอาทิตย์ไปอยู่เสียที่ไหน ตื่นขึ้นมาฟังเสียงไอ้โต้งมันโก่งคอขันอยู่เป็นนานแล้ว ฟ้าก็ยังไม่ใสสักที นึกอยากจะเปิดหน้าต่างดูตะวันให้ถนัดก็ไม่กล้าสารพัดล่ะมันน่ากลัว หน้าต่างข้างมุ้งนี่ก็อยู่กับทางเดียวกับไม้ใหญ่โอบไม่รอบต้นนี้เสียด้วย ที่จริงมันก็ต้นจันท์แท้ๆ แต่ไม่ว่า
ต้นอะไรลงว่าฟ้ามันยังไม่สางก็น่ากลัวทั้งนั้น ”
๙. ข้อความนี้มาจากเรื่องสั้นเรื่องใด
ก. เนื้อพะยูน
ข. หนี้น้ำใจ
ค. ความหวังก่อนตาย
ง. เมื่อเย็นย่ำ...ของวันอันร้าย
๑๐. ข้อความนี้เขียนโดยใช้โวหารชนิดใด
ก. อธิบายโวหาร ข. บรรยายโวหาร
ค. อุปมาโวหาร ง. พรรณนาโวหาร
๑๑. สาระสำคัญของข้อความที่ผู้เขียนต้องการ
สื่อสารมากที่สุดได้แก่สิ่งใด
ก. ฉากภายในวัด
ข. แสดงถึงเวลากลางคืน
ค. ความน่ากลัวของต้นจันท์
ง. ความรู้สึกกลัวของตัวละคร
๑๒. ข้อความนี้ขึ้นต้นด้วยประโยคชนิดใด
ก. ประโยคคำถาม ข. ประโยคคำสั่ง
ค. ประโยคบอกเล่า ง. ประโยคปฏิเสธ
จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑๓-๑๖
“ สะแบงหลวงกับพยอมยืนโดดเด่น ทิ้งใบแก่สี
เหลืองคล้ำร่อนลงดินเป็นครั้งคราว เขาหย่อนกายลงตรงโคนไม้ด้วยท่าทางที่เหนื่อยอ่อน เสื้อสีครามคล้ำเปียกชื้นไปด้วยหยาดเหงื่อ รอบตัวมีแต่ความอ้างว้างแห้งแล้ง ”
๑๓. ข้อความนี้มาจากเรื่องสั้นเรื่องใด
ก. เนื้อพะยูน ข. หนี้น้ำใจ
ค. เขียดขาคำ ง. ความหวังก่อนตาย
๑๔. ผู้เขียนข้อความนี้เน้นจุดประสงค์ใดเป็นสำคัญ
ก. ฉาก ข. ตัวละคร
ค. บทบรรยาย ง. บทพรรณนา
๑๕. จากข้อมูลบริบทต่างๆในข้อความนี้จะอนุมานตัวละครได้ว่าประกอบอาชีพใด
ก. ชาวนา ข. ชาวไร่
ค. กรรมกร ง. เกษตรกร
๑๖. คำใดสะท้อนว่าผู้เขียนใช้คำที่ให้เกียรติยกย่องตัวละคร
ก. เขาหย่อนกาย
ข. ท่าทางเหนื่อยอ่อน
ค. เสื้อสีครามคล้ำเปียกชื้น
ง. ไปด้วยหยาดเหงื่อ
จงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๑๗-๒๐
“ ผมเฝ้ารอมันด้วยความอดทน ปกติจะมีรถจากตัวเมืองตรังมาที่อำเภอกันตังวันละเที่ยวก็จริง แต่รถจากกันตังมาที่บ้านพระม่วง มีเพียงเที่ยวเดียว เนื่องจากพระม่วงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่มีความ
สำคัญอะไรนัก ”
๑๗. ข้อความนี้มาจากเรื่องสั้นเรื่องใด
ก. เนื้อพะยูน ข. หนี้น้ำใจ
ค. เขียดขาคำ ง. ความหวังก่อนตาย
๑๘. สาระสำคัญของข้อความนี้เน้นการบรรยายข้อมูลใด
ก. การเดินทางจาก จ.ตรัง - อ.กันตัง - หมู่บ้านพระม่วง
ข. เน้นสภาพหมู่บ้านพระม่วงที่อยู่ห่างไกลจาก จ.ตรัง
ค. ความรู้สึกของตัวละครด้านการรอคอยและน้อยใจที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง
ง. บรรยายตัวละคร ๒ ตัวเพื่อการเปิดเรื่องและดำเนินเรื่องต่อไป
๑๙. ตัวละครในข้อความนี้มีถิ่นพำนักอยู่ที่ใด
ก. หมู่บ้านพระม่วง
ข. จังหวัดตรัง
ค. อำเภอกันตัง
ง. ไม่แน่นอน
๒๐. ข้อความใดบ่งถึงความน้อยใจของตัวละครมากที่สุด
ก. ผมเฝ้ารอมันด้วยความอดทน
ข. ปกติจะมีรถจากตัวเมืองตรังมาที่อำเภอกันตังวันละเที่ยว
ค. แต่รถจากกันตังมาที่บ้านพระม่วงมีเพียงเที่ยวเดียว
ง. เนื่องจากพระม่วงเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีความสำคัญอะไรนัก
จงใช้คำตอบต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ ๒๑-๒๔ ว่าข้อความหรือคำพูดที่ยกมาอ้างเป็นคำพูดหรือบุคลิกของตัวละครชื่ออะไร
ก. เก๋ ข. ตา
ค. คำหล้า ง. ครูใหญ่
๒๑. “ พ่อกับแม่ครับ ” มันชี้ให้ดู คำว่าพ่ออยู่ข้างซ้ายของสะดือแม่อยู่ที่ข้างขวา ตลกดีไอ้ลูกแหง่
๒๒. “ ถ้าหนูทำแบบทดสอบของสถาบันไม่ได้
หนูก็จะไม่สอบเอนทรานซ์ เพราะอาจารย์บอกว่าไม่เคยมีใครที่ตกการทดสอบที่นี่จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ ”
๒๓. “ อ้าว ! นี่ทำไมมายืนแอบต้นไม้ยังงี้ล่ะ
ทำไมไม่เข้าห้องเรียนจ๊ะ ”

๒๔. “ วันสุดท้ายในชีวิตของหญิงผู้อาภัพมาถึง
ตรงกับวันประกาศผลเอนทรานซ์ เธอตื่นแต่เช้า กินอาหารได้มากเป็นพิเศษ ม่านตาขยายกว้างและแจ่มใส พูดคุยนานและไม่มีอาการหอบ ”
จงใช้คำตอบต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ ๒๕-๒๘ ว่าข้อความหรือคำพูดที่ยกมาอ้างเป็นคำพูดหรือบุคลิกของตัวละครในเรื่องสั้นเรื่องหนี้น้ำใจตัวใด
ก. ด.ช.ทน ข. ด.ช.เปีย
ค. ครูใหญ่ ง. หลวงตาฟื้น
๒๕. “ มองไม่ถนัดจึงยื่นหน้าออกไปอีก สายมุ้งที่เป็นปมเล็กขอดน้อยคร่าคร่ำ ประสาเชือกที่เก็บๆตามห่อของมาก็เลยขาดผึงลงมาคลุมหัว เจ้าของมุ้งนั่งตัวแข็งทื่อนึกว่าผีหลอก ”
๒๖. “ เพื่อนเข้าห้องหมดแล้ว ทำไมเพิ่งมานาย........ “ ผมไปช่วยแม่ถอนกล้าครับ ”
๒๗. “ กลางดึกนั้น ..........ยังไม่นอน ยังนั่งทำอะไรง่วนอยู่หน้าตะเกียงลาน จะลุกไปดูก็ง่วงเต็มที นอนต่อกระทั่งเช้าตื่นขึ้นมาจึงได้เห็นเสื้อเมื่อวานวางอยู่หน้าเตียง........ ไอ้ตัวที่ใส่ไปเรียนหนังสือนั่นแหละ ........ติดกระดุมไว้แล้ว ติด
ให้จนครบห้าเม็ดแต่ว่าสีไม่ซ้ำกันสักเม็ดเดียว ”
๒๘. “ ผู้ใหญ่นี่แปลกจริงๆ ไม่ต้องถูกตีก็ร้องไห้ได้ ชอบกลแท้ๆ ”
๒๙. “ เด็กอีสานคนเก่าที่ช่วยงานผมมาเกือบปี
ลากลับไป สงกรานต์ที่บ้านแล้วก็หายสาบสูญไปเลย มันทำให้ผมต้องสูญรายได้เดือนที่แล้วทั้งเดือน แลผมก็กำลังเข้าตาจนด้วยถ้าเดือนนี้ผมยังหาเงินไม่ได้ เรือหาปลาลำเดียวของผมต้องถูกยึดแน่ ” ข้อความนี้แสดงความรู้สึกของผู้พูดอย่างไร
ก. เสียใจ ข. น้อยใจ
ค. คับข้องใจ ง. เจ็บใจ
๓๐. “ ลมพัดอ่อนๆขณะที่ผมพาเรือแล่นไปช้าๆ
ตามแนวหาดเจ้าไหม น้ำใสมองเห็นทุ่งหญ้าชะเงาใบสั้นตะคุ่มอยู่ในน้ำลึก ๕ วา เป็นแนวยาวเหยียดตลอดชายฝั่ง ”
ข้อความนี้เป็นโวหารชนิดใด
ก. อุปมาโวหาร ข. อธิบายโวหาร
ค. บรรยายโวหาร ง. พรรณนาโวหาร
๓๑. “ จนทุกวันนี้เด็กสาวยังบวชเป็นชี เธอมักถามตัวเองว่าการที่พี่สาวผู้อาภัพผู้ซึ่งไม่เคยได้รับความสุขใดๆในชีวิตแม้ก่อนตายยังถูกน้องสาวโกหก เพียงเพื่อให้ได้รับความสุขลวงๆ ถูกหรือผิด ? ”
ข้อความนี้แสดงความรู้สึกของตัวละครอย่างไร
ก. เสียใจ ข. พอใจ
ค. กังวลใจ ง. ไม่แน่ใจ
๓๓. “ เอ็งมันลูกกำพร้า ข้าถึงเก็บเอ็งมาเลี้ยงไว้ พ่อแม่เอ็งข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่เสียที่ไหน ? “
ข้อความนี้แสดงความรู้สึกของผู้พูดอย่างไร
ก. เอ็นดู ข. สงสาร
ค. สมเพช ง. เวทนา
๓๓. “ วันนี้เอ็งไหว้ครูก่อนเรียนหนังสือ
หรือเปล่า ? ” ข้อความนี้เป็นคำพูดชนิดใด
ก. คำถาม ข. คำสั่ง
ค. คำสอน ง. คำเตือน
๓๔. “ ก็เลยหยิบขึ้น เมล็ดข้าวสุกที่เขาใส่บาตรหลงตาพร้อมกับ..........ใบนี้ยังแข็งกรังติดอยู่กับผิว ไม่มีเวลาจะแกะออกเสียแล้ว ”
คำที่ละไว้ในช่องว่าง เป็นผลไม้ชนิดใดในเนื้อเรื่อง
ก. กล้วย ข. ส้ม
ค. พุทรา ง. มะม่วง

๓๕. “ เป็นสามีที่ซื่อสัตย์ของเธอ เป็นพ่อที่ดีของลูกและเป็นผู้นำที่ขันแข็งแห่งครอบครัว เขาเป็นผู้ที่อดทนต่อความเลวเป็นอย่างยิ่ง...”
ข้อความนี้มีน้ำเสียงแสดงความรู้สึกอย่างไร
ก. ชื่นชม - ยกย่อง
ข. ชื่นชม - เยาะเย้ย
ค. ชื่นชม - อาลัย
ง. ชื่นชม - ยินดี
๓๖. “ ฉันจะให้มันเรียนหนังสือให้เก่ง ให้มันเรียนสูงๆเป็นครูหรือเป็นหมอก็ได้ ”
ใครเป็นผู้กล่าวคำพูดนี้
ก. เขา - พนักงานกวาดขยะเทศบาล
ข. เธอ - ภรรยา
ค. เขา - เศรษฐี
ง. เธอ - ภรรยาเศรษฐี
๓๗. “ ใครกันนะ ที่ถูกรถราคาแพงของเขาชนล้มตายไปวันนี้ ....ราคาชีวิตของคนนั้นกับราคารถของลูกชายใครจะแพงกว่ากันแน่ ....เธอคิด ” ข้อความนี้แสดงความรู้สึกของผู้พูดอย่างไร
ก. อวดฉลาด ข. อวดดี
ค.อวดรวย ง. อวดเก่ง
๓๘. “ เขาหอบลูกน้อยพร้อม ครุเขียด กลับบ้าน
และไม่ลืมบอกให้ลูกอีกคนลากงูไปด้วย ”
คำที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงภาชนะคล้ายข้อใด
ก. ขันน้ำ ข. ชะลอม
ค. ตะกร้า ง. ถังน้ำ
๓๙. “ เกิดเป็นราษฎรชาวนานี่ช่างมีแต่กองทุกข์
เขาคิดอดอยากปากหมองก็สุดจะทุกข์อยู่แล้ว หันหน้าไปหาเจ้านายก็มีแต่คำขู่เข็ญ ”
ข้อความนี้แสดงความรู้สึกอย่างไร
ก. เสียใจ ข. น้อยใจ
ค. ท้อใจ ง. แค้นใจ

๔๐. “ เอ็งโชคดีเหลือเกิน ” คำเล่าทำให้เขาใจชื้นมากขึ้นยิ้มเล็กน้อยก่อนถาม
“ โชคยังไง โชคยังไง ” เขาถามอย่างร้อนรน
“ ก็เงินสองร้อยเอ็งได้รึเปล่าเล่า ”
“ ได้ซี อยู่นี่ ” เขาตบกระเป๋า
“ โชคดีเหลือเกิน โชคเอ็งดีเหลือเกินนาคเอ๋ย
ถ้าเอ็งช้าไปอีกวันเดียวก็ชวดเงินสองร้อยบาท ” “ ? ”

ข้อความนี้เป็นการปิดเรื่องสั้นเรื่องเขียดขาคำแบบใด
ก. โศกนาฏกรรม ข. สุขนาฏกรรม
ค. เป็นจริงในชีวิต ง. พลิกความคาดหมาย

15 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ข้อสอบยากจังเลยคะ คิดวิเคราะห์ทั้งนั้นเลยคะ ยากมากๆ เลย

นางสาวพัชรีพร แจ่มเจือ ม. 6/8 เลขที่ 16 ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เว็บนี้น่าสนใจมากเลยค่ะ ได้รู้ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ๆ

และสาระสำคัญมากมาย ที่มีประโยชน์แก่นักเรียน

แต่! ข้อสอบยากมาก

น.ส. กฤตินี รอดเสถียร ชั้น ม.6/10 เลขที่ 4ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ข้อสอบยากมาเลยค่ะ แต่ได้ลองทำข้อสอบก่อนได้ลองฝึกวิเคราะห์ก่อน ดีมากเลยค่ะ

นางสาวจิตตรัตน์ อุ่นอนันต์ ม.6/10 เลขที่ 15ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ข้อสอบยากมาก แตไดลองทำก่อนได้ลองวิเคราะห์ก่อน ดีมากเลยค่ะ

นางสาวเสาวณีย์ แตงฉำ เลขที่ 19ข

นายพชร ชัยเจริญ ม.6/8 เลขที่4ข กล่าวว่า...

ข้อสอบนี้มีความยากปานกลาง

ถ้าได้อ่านบ่อยๆคงทำได้มากกว่านี้

เลยครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สอบแล้วคับ ข้อสอบเป็นวิเคราะห์เยอะเลย ต้องฝึกทำไม่งั้นทำไม่ได้แน่เลย

นายเลิศฤทธิ์ กมลศิลป์ ม.6/10 เลขที่ 7ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สอบแล้วค่ะ ข้อสอบใช่ได้เลย

อาจารย์ โจทย์น่าสนใจดีค่ะ

น.ส.วนัชพร โทนะศรี ม.6/8 19ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ข้อสอบยากมากเลยคับ อาจารย์

แต่ก็ดีคับจะได้ฝึกทดลองทำดู

นาย ภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์ ม.6/7 เลขที่ 4ก.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์ข้อสอบยากอ่ะ

คราวหลังเอาเฉลยด้วยสิค่ะ

จะได้รู้ว่าทำถูกไหม

น.ส สิริภา ซื่อสัตย์ ม.6/6 เลขที่ 18ข.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ข้อสอบมีมาตราฐามากเลยครับ ยากเชื่อว่าคนที่ได้ทำ
คงจะได้รับความรู้ในการทำไม่มากก็น้อย บางครั้งอาจทำแนวข้อสอบมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบในอนาคต

นายคเณศพงศ์ เต็งตระกูลพานิช ม.6/4 เลขที่2ข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ข้อสอบยากมากเลยคับอาจารย์ อยากได้เฉลยด้วยคับอยากรู้ว่าจะทำได้กี่ข้อและถูกผิดยังงัย
นาย ธงชัย กระต่ายเทศ ม.6/6 เลขที่ 4ก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นายเกียรติศักดิ์ ดีมาก ม.6/9 เลขที่ 1ข.

ข้อสอบยากมากเลยครับ แต่ก็ชอบเพราะจะได้รู้แนวข้อสอบด้วยครับ อยากให้อาจารย์เอามาให้ทำเยอะๆผมจะได้มีความรุ้เพิ่มเติมครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารเฉลยข้อสอบดิคะ หนูจะได้ตรวจดูว่าถูกมัย มันยาก
น.ส.สุจิตตรา นามประเทือง เลขที่ 19ก ม.6/11

นางสาวเสาวลักษ์ แย้มแสง ม.6/10 เลขที่18ก. กล่าวว่า...

ยากมากค่ะอาจารย์แต่ดีเป็นการท้าทายความรู้ความสามารถของเราดีทำให้เราอยากรู้เรื่องที่เราไม้รู้มากขึ้นแต่น่าจะมีเฉลยด้วยนะค่ะอาจารย์จะได้ตรวจคำตอบได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำให้นึกถึงตอนที่อาจารย์สอนผม
ทำให้รู้สึกถึงวันที่ผ่านมา
แม้มันจะผ่านไปแต่ก็เป็นความ
ทรงจำที่ดีนะจาบอกให้