วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วิจัยวรรณกรรมปัจจุบัน

รายงานการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาการสอนวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน


ชื่อผู้วิจัย นายศักดิ์สิทธิ์ นามสุวรรณ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. 3
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2552
การวิจัยการพัฒนาการสอนวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน มีขอบเขตการวิจัยระหว่างปีการศึกษา 2550 – 2552 โดยใช้เอกสารประกอบ
การสอนที่รวบรวมขึ้นใหม่ ใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน จำนวน 3
กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มนักเรียนชั้น ม.6/3 – ม.6/13 ที่เรียนวิชา ท43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ปีการศึกษา 2550
2. กลุ่มนักเรียนชั้น ม.6/3 – ม.6/13 ที่เรียนวิชา ท43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ปีการศึกษา 2551
3. กลุ่มนักเรียนชั้น ม.6/3 – ม.6/13 ที่เรียนวิชา ท43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ปีการศึกษา 2552
เครื่องมือในการวิจัย ใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
และแบบประเมินต่างๆเพื่อวัดประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน การจัดกิจกรรมการสอน รวมทั้ง
สมรรถนะและประสิทธิภาพของครูผู้สอน โดยมุ่งให้ผู้เรียนอยู่ในบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เร้า
ความสนใจผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนแสดงความรู้ความสามารถอย่างอิสระตามสภาพจริง
จุดประสงค์และผลการวิจัยกำหนดไว้ 3 ประการ ได้แก่
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนชั้น ม.6/3 – ม.6/12 ที่เรียนวิชา ท 43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ปีการศึกษา 2550 , 2551 และ 2552 ให้มีระดับไม่ต่ำกว่า 3.20
2. เพื่อหาประสิทธิภาพเว็บบลอก(WebBlog) วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ม.6/3 – ม.6/12 ที่เรียนวิชา ท 43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ปีการศึกษา 2550 - 2552 ตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา ท 43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ม.6/3 – ม.6/12 ที่เรียนวิชา ท 43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ปีการศึกษา 2550 - 2552 ตามเกณฑ์ 80/80
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองศึกษาเอกสารประกอบการสอนวิชา ท 43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 – 6/12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 - 2552
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ชุดเอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารที่รวบรวมมาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่นักการศึกษาได้เสนอหลักและวิธีการที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ โดยชุดเอกสารประกอบการสอนจะจัดลำดับประสบการณ์เป็นขั้นเป็นตอนจากง่ายไปหายาก รวมทั้งเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและการฝึกปฏิบัติ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปสู่จุดหมายที่ต้องการ กล่าวคือทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านความรู้ ด้านทักษะ ความคิด ประสบการณ์ การซักถาม การปฏิบัติจริง ตลอดทั้งมีลักษณะพึงประสงค์ต่างๆ เช่น เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ ซึ่งชุดเอกสารประกอบการสอนมีลักษณะทางเทคนิคที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ขอบข่ายเนื้อหา ใบความรู้ ใบงาน แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน เป็นต้น
2. ประสิทธิภาพของเว็บบลอก (WebBlog) และชุดเอกสารประกอบการสอน หมายถึง สื่อการเรียนรู้ ที่ผ่านการวิเคราะห์ การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เกณฑ์ 80/80 หมายถึง เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของชุดเอกสารประกอบการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด ที่ได้จากการทำแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชา ท 43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ชั้น ม.6/3 – ม.6/12 ซึ่งวัดได้จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบสาระการเรียนรู้วิชา ท 43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นม.6/3 – ม.6/12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ปีการศึกษา 2550 – 2552


สมมติฐานของการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดเอกสารประกอบการสอนวิชา
ท 43201 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน

ไม่มีความคิดเห็น: